• بازدید: 117 048 280
  • این را می‌پسندم: 355 146
  • این را نمی‌پسندم: 17 840
  • نظر: 10 897
  • زمان: 00:04:48
  • تاریخ: 2009.11.18T18:09:31
  • دسته: Pina Records

شرح: "Suscríbete al nuevo canal de YouTube de Arcangel

Website: pinarecords. net
(787) 743-1100 booking@pinarecords. net
Press & Media: press@pinarecords. net

"El Doctorado" performed by Tony Dize
Buy on Amazon(or iTunes(

Facebook- Twitter-
Instagram-

Escucha la playlist oficial de Ares 👹🏛️
➤Arcangel - Ares:

Booking: (787) 743-1100 booking@pinarecords. net
pinarecords. net.

Part of VidaPrimo, the hottest destination for Latin Music.
vidaprimo.

Listen to VidaPrimo's Latin Hits playlist on Spotify: http: bit. ly VidaPrimoHits

توصیه شده برای مشاهده